A A+

SAL-FIN

Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

In conformitate cu Regulamentul ASF nr.4/2016 consumatorii au dreptul de a apela la Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, care oferă soluţionarea unui litigiu printr-o procedură SAL şi funcţionează exclusiv în cadrul A.S.F.

SAL-FIN este singura entitate de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniile în care A.S.F. are competenţă, care organizează şi administrează proceduri SAL prin care se propune sau impune, după caz, o soluţie părţilor. Procedurile de soluţionare a litigiilor (SAL) pot fi accesate pe site-ul www.salfin.ro.

Pentru soluţionarea unui litigiu cu un profesionist/comerciant ce este o entitate autorizata, reglementata şi/sau supravegheata de către A.S.F prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie să îşi exprime această opţiune în mod voluntar şi să se adreseze SAL-FIN în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin poştă sau prin mijloace electronice de comunicare.

Procedurile administrate şi organizate de către SAL-FIN nu aduc atingere:

  • prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;
  • dreptului persoanei de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente, precum şi informării consumatorilor cu privire la căile de atac extrajudiciare conţinute în alte acte normative ce transpun acte juridice ale Uniunii Europene.

Consumatorul poate apela la oricare dintre aceste căi de soluţionare a aspectelor reclamate, fără a se exclude una pe cealaltă, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de OG nr. 38/2015.
Consumatorii pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN dacă fac dovada că, în prealabil, au încercat să soluţioneze litigiul direct cu comerciantul în cauză.
Procedurile SAL organizate de ASF se desfasoara in afara instantei si constau in interventia unui conciliator care, in functie de procedura aleasa de consumator, poate propune sau impune o solutie partilor. Procedurile SAL organizate de ASF sunt voluntare, independente, impartiale, transparente, eficace, rapide si echitabile.

Adresa de corespondenta a Entitatii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) este in municipiul Bucuresti, Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Romania.

Site-ul Entitatii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) poate fi accesat pe www.salfin.ro si office@salfin.ro

RELAȚII CU PUBLICUL